ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

van COOLOO,

gevestigd en kantoorhoudende te 5961 PT Horst, aan de Energiestraat 11 b,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55998828.

1. Toepasselijkheid van de voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en overige verbintenissen van CooLoo V.O.F. (hierna te noemen CooLoo) met derden(nader te noemen: wederpartij), en de uitvoering daarvan.

2. Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst, gesloten tussen CooLoo en de wederpartij.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met CooLoo, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen en gelden eerst na schriftelijke bevestiging door CooLoo.

3. Aanbiedingen en offertes

Aanbiedingen en offertes van CooLoo zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding of offerte uitdrukkelijk anders is bepaald.

Offertes vervallen in ieder geval na verloop van vier weken na dagtekening van de offerte.

Zodra de wederpartij het aanbod van CooLoo uitdrukkelijk heeft aanvaard en dit duidelijk aan CooLoo kenbaar heeft gemaakt, wordt geacht een overeenkomst tot stand te zijn gekomen, mits CooLoo door een overmachtssituatie niet aan zijn aanbieding en/of offerte kan worden gehouden.

Zodra de wederpartij het aanbod van CooLoo heeft aanvaard, wordt dit door CooLoo schriftelijk bevestigd.

Bij gebreke van bevestiging wordt er geacht geen overeenkomst tot stand te zijn gekomen.

Ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen vermeld in offertes, alsmede opgave en adviezen over maten, capaciteiten, mogelijkheden en dergelijke, ook indien deze mondeling zijn genoemd, gelden slechts bij wijze van aanduiding en zijn daardoor vrijblijvend en voor CooLoo niet bindend.

Afwijking van de aldus verstrekte gegevens geven mitsdien geen grond tot een klacht of aansprakelijkheid aan de zijde van CooLoo.

Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Prijzen

Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn alle prijsopgaven exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend-en administratiekosten, mits anders aangegeven.

Verhogingen in de prijzen van grondstoffen, vervoerskosten en/of andere factoren kunnen door CooLoo ten laste van de wederpartij worden doorberekend, mits zulks in de overeenkomst tussen partijen uitdrukkelijk is uitgesloten.

Eventueel meerwerk en/of werk dat op verzoek van de wederpartij buiten de overeengekomen offerte moet worden verricht, zal door CooLoo worden doorberekend ten laste van de wederpartij, mits door partijen uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Levertijden

De opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn overeengekomen en zijn voor CooLoo niet bindend. Bij overschrijding van de overeengekomen termijn is de wederpartij gerechtigd schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, doch niet eerder dan nadat de wederpartij CooLoo schriftelijk bij aangetekend schrijven een redelijke termijn heeft gegund om alsnog de verplichtingen van CooLoo uit de overeenkomst na te komen.

De levertijd gaat eerst in zodra de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de aanvang van dit werk door de wederpartij te verschaffen noodzakelijke gegevens aan CooLoo zijn verstrekt, en behoudens de in de overeenkomst gestelde te verrichten betalingen vooraf.

6. Levering en risico

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze zijn afgeleverd en in de feitelijke beschikkingsmacht van de wederpartij of van een door de wederpartij gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

De wederpartij is verplicht mee te werken aan de aflevering van de zaken en de uitvoering van de werkzaamheden. Bij niet-nakoming daarvan is de wederpartij aansprakelijk voor de dientengevolge door CooLoo te maken kosten en geleden schade.

7. Reclames

Eventuele reclames met betrekking tot geleverde zaken, materialen, verrichte werkzaamheden en/of factuurbedragen, dienen binnen acht dagen na levering, dan wel beëindiging van de werkzaamheden door middel van een aangetekende brief bij CooLoo te zijn ingediend, onder opgave van de feiten en omstandigheden, waarop de reclame betrekking heeft. Het vorenstaande bij gebreke waarvan de wederpartij geen rechten te dier zaken zal kunnen doen gelden. Geringe afwijkingen in maat, gewicht en/of kleur of in de oppervlaktestructuur, gelden niet als gebreken, mits zulks uitdrukkelijk is afgesproken.

Bij niet ten tijde van de aflevering zichtbare gebreken aan de afgeleverde zaken of aan de uitgevoerde werkzaamheden, is de wederpartij verplicht CooLoo hiervan binnen acht dagen nadat het gebrek is ontdekt, dan wel redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, aan CooLoo mede te delen, zulks op straffe van verval van rechten tot het vorderen van nakoming, ontbinding en/of schadevergoeding.

8. Betaling

Betaling van een factuur van CooLoo dient te geschieden zonder korting of verrekening binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Na overschrijding van deze termijn verkeert de wederpartij van rechtswege in verzuim en is deze aan CooLoo een rente verschuldigd van 1% per maand, te berekenen over het onbetaald gelaten factuurbedrag.

CooLoo is gerechtigd, al dan niet gedeeltelijk, vooruitbetaling te verlangen.

Als CooLoo een levering in gedeelten uitvoert is zij gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen, waarvoor wederpartij een deelfactuur ontvangt.

Alle eventuele kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, waaronder incasso- deurwaarder en/of advocaatkosten, welke door CooLoo moeten worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst te bewerkstelligen komen ten laste van de wederpartij.

Een door de wederpartij gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op de verschuldigde kosten en rente en tenslotte op de bedragen van de opeisbare facturen, onverminderd of wederpartij een andere titel aan haar betaling heeft gegeven.

9. Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen blijven eigendom van CooLoo, tot al hetgeen terzake van deze goederen, met inbegrip van eventuele kosten en rente, door de wederpartij zijn voldaan.

CooLoo is bij niet tijdige betaling gerechtigd de goederen retour te nemen en afgifte daarvan te verlangen. CooLoo is niet aansprakelijk voor mogelijke schade, direct of indirect, die bij de wederpartij van CooLoo of haar afnemer zou kunnen ontstaan door het retour nemen van niet betaalde goederen.

10. Garantie en aansprakelijkheid

CooLoo is binnen de grenzen van deze Algemene Voorwaarden en de wettelijke bepalingen slechts aansprakelijk voor de door de wederpartij geleden schade indien de wederpartij CooLoo onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt.

Bij een ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming worden vermeld.

CooLoo is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade voor bedrijfsstagnatie.

CooLoo biedt een standaard garantie van 2 jaar welke verlengd kan worden middels een geldig onderhoudscontract.

11. Overmacht

CooLoo is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe is verhinderd als gevolg van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan CooLoo kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandelingen of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

12. Opschorting en ontbinding

Indien de wederpartij een of meer van haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet naar behoren of niet tijdig nakomt, worden elke verplichtingen van CooLoo, uit welke naam of uit welke hoofde ook, jegens de wederpartij aangegaan, opgeschort tot de desbetreffende verplichtingen alsnog volledig door de wederpartij zijn nagekomen.

CooLoo kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk ontbinden, in geval van:

  • een tekortkoming in de nakoming door de wederpartij van een op hem rustende verplichting die een wezenlijke tekortkoming vormt;
  • een (aanvraag van )faillissement , surséance van betaling of wettelijke schuldsanering of liquidatie van de wederpartij;
  • executoriale beslaglegging op enig vermogensbestanddeel van de wederpartij;

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van CooLoo op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar, onverminderd het recht van CooLoo op volledige schadevergoeding.

Indien de wederpartij een overeenkomst annuleert, welke annulering door CooLoo wordt aanvaard, is de wederpartij ter zake schadevergoeding aan CooLoo een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan het tot op dat moment gemaakte kosten, vermeerderd met 25% over het resterende bedrag van de overeengekomen prijs.

Indien de overeenkomst om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de wederpartij niet (langer) toegestaan de haar ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.

13. Auteursrecht 

CooLoo behoudt zich de intellectuele en industriële eigendomsrechten, zoals auteursrechten, rechten op de gedeponeerde tekeningen, modellen en gebruiksmodellen voor.

Deze stukken blijven haar eigendom.

Zonder schriftelijke toestemming van CooLoo mogen de door haar verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, schetsen en/of offertes niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijzen worden gebruikt. CooLoo behoudt zich het recht om foto's of iedere vorm van beeldmateriaal van door CooLoo geproduceerde producten of projecten kosteloos te gebruiken.

14. Toepasselijk recht en geschilbeslechting

Op elke overeenkomst, aanbieding, opdracht en overige verbintenis, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandsa rechter die op basis van de vestigingsplaats van CooLoo bevoegd is, tenzij dit laatste in strijd is met dwingend rechtelijke bepalingen.

15. Slotbepalingen

CooLoo is bevoegd wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op een door CooLoo aangekondigd tijdstip. CooLoo zal de gewijzigde voorwaarden zo spoedig mogelijk aan de wederpartij toezenden.